Zolang nog met de gecombineerde WABO procedure wordt gewerkt, waarbij de aanvraag van planologische procedure (bestemmingsplan moet kloppen) en de aanvraag voor de omgevingsvergunning in één procedure gaan, moeten twee checklists worden gevolgd.

Het gaat om de checklist ruimtelijke onderbouwing en de checklist indieningsvereisten omgevingsvergunning.

We delen graag de links die hierbij handig zijn.

Frank Meijers heeft op zijn website een versie van een "format ruimtelijke onderbouwing" die met de gebiedsregisseur is kortgesloten geplaatst. Klik hier om naar deze pagina te gaan of is hier te downloaden

Andere interessante links in het kader van de omgevingsvergunning kun je onder deze link vinden.

Let op! Zowel de eerste fase als de tweede fase van de omgevingsvergunning (ruimtelijke onderbouwing heet bij de gemeente eerste fase omgevingsvergunning) moeten niet per mail, maar via www.omgevingsvergunning.nl worden ingediend.  

Ruimtelijke onderbouwing

Algemeen:

Dit gaat met name over een goede beschrijving en fasering van je plan. Bij de anterieure overeenkomst zit een kadastrale kaart.

Ruimtelijke effecten:

 • Gevolgen voorzieiningenniveau: heeft alleen betrekking op voorzieningen. Bij woningen NVT lijkt ons
 • Gevolgen verkeerssituatie: hierover moet de gebiedsregisseur aangeven wat van belang is. Wij hebben hierover in de anterieure overeenkomst al afspralen gemaakt.
 • Berekening aantal parkeerplaatsen: Voor Oosterwold is geen parkeernorm vastgesteld. Wel geldt in Oosterwold dat de eigenaar faciliteert wat op zijn terrein wordt georganiseerd: Dit moet je dus beschrijven.
 • Archeologie: Afhankelijk van het gebied: vraag meest recente regels en aanwijzigingen bij Esther of de archeoloog van de gemeente
 • Hoogte effectrapportage: alleen van toepassing bij gebouwen van 20 meter of hoger. Aangezien de meeste initiatiefnemers gelijkvloers bouwen, zal dit niet zo snel het geval zijn. Ik kan mij voorstellen dat dit wel geldt voor bijv. een windmolen.
 • Effecten straalpaden / vliegroutes ed. op bouwhoogte: Geldt alleen voor hoge (echt hoge) gebouwen. ('dat een vliegtuig er niet per ongeluk tegenaan kan vliegen')

Milieu effecten:

 • Nagaan in hoeverre sprake is van een activiteit die m.e.r - (beoordelings)plichtig is op basis van de C/D-lijst Besluit milieueffectrapportage 1994 (zie H.4 'Handreiking milieueffectrapport") Groen Blauw Natuur Link naar hoofdstuk 4 Een spannende lijst! Simpele initiatieven hebben hier niets mee van doen. Bedrijven die dat wel hebben (varierend van een zeer grote varkenshouderij of een kerncentrale) weten dit zelf wel, is mijn inschatting.
 • Een inventarisatie van de op de locatie voorkomende beschermde planten en dieren (in het kader van de Flora en Faunawet) en eventuele ontheffing van deze wet;  Hiervoor zul je een ecoloog in de arm moeten nemen. Let op: het gaat alleen om "op de locatie voorkomende beschermde planten en dieren "
 • boscompensatie: organisaties die hiermee te maken kunnen hebben weten dit. Voor anderen: NVT
 • Speciale beschermingszones als bedoeld in de Natuurbeschermingswet, indien van toepassing: rapportage hierover: In de conditiekaart Oosterwold zijn dergelijke gebieden niet aangemerkt. Dus NVT

Leefbaarheid en Veiligheid

 • Rapportage over geluidszones: van toepassing als je activiteiten hebt die mogelijk geluidsoverlast kunnen veroorzaken.
 • Rapportage indien met risicovolle stoffen wordt gewerkt: wie ermee werkt weet vast dat ie dit moet doen.

Bodem en Water

 • Rapport gesteldheid bodem: Sonderingsrapportage en bodemonderzoek uitgevoerd door de verkopende partij: wij hebben gewerkt met Hoogveld Sonderingen, verslag hierover kun je lezen op de blog over de sonderingen
 • Een beschrijving van de manier waarop het plan rekening houdt met de gevolgen voor de waterhuishouding. Logboek kleine plannen van Zuiderzeeland is hier te vinden en in te vullen . Voorbeelden van plannen door de gemeente: plan en logbook  Op de site www.watertoets.nl kun je de watertoets invullen en krijg je het bestand op basis van jouw gegegens toegestuurd. Mooie service!

(Economische) uitvoerbaarheid

 • Een planschaderisico analyse inclusief eventuele bankgarantie ter hoogte van dat bedrag; Lijkt mij alleen van toepassing als planschade te verwachten is. Wij vulllen nvt in.
 • De inzichten in de (economische) uitvoerbaarheid van het project inclusief evt. exploitatieplan. Hoefden wij niet te onderbouwen, maar moet inmiddels wel heb ik begrepen.
 • Bij projectbesluit: een op naam van de aanvrager gestelde bankgarantie waaruit blijkt dat de verschuldigde leges te zijner tijd betaald c.q. geïnd kunnen worden: Dit is de bankgarantie die als bijlage in de anterieure overeenkomst zit.

Let op!

Bovenstaande linken zijn hulpmiddelen. Vergewis je er steeds van dat de gebiedsregisseur het met bovenstaande eens is. (vanzelfsprekend voeren wij wijzigingen door als dit anders blijkt.) Stuur ons hierover gerust een mailtje als jij handige links hebt, dan voegen wij die in.  We zijn er om mekaar te heluppen nietwaar! ;-)

 

primi sui motori con e-max.it